Въглен в пепелта - Сабаа Тахир/ An Ember in the Ashes - Sabaa Tahir (book review)

Scroll a little for the English version.

Този път ще започна с корицата, заради която не знаех, че книгата я има на български. Не знам защо са решили да я направят точно в такъв вид, но изобщо не ми харесва. Оригиналната е много по-красива.

Като махнем корицата историята е доста интересна и си заслужава. Напълно нова и различна от това което съм чела до сега.

В книгата се представя историята на два различни свята, два различни човека, които се преплитат. Елиас се обучава в крепостта за императорски воини, но в него няма нито злоба, нито жестокст и за това той иска да дезертира, докато не научава, че е един от четиримата състезаващи се за мястото на новия император. Лайа е обикновено момиче, което с мисълта да спаси брат си (последния й жив роднина) се присъединява към Съпротивата и става шпионка в империята, в ролята на слугиня на Комендантката.

Мога да кажа, че през половината книга до една определена страница се дразнех на Лайа. Тя не е от героините, които харесвам. Страхлива, постоянно хленчеше и не знаеше какво да прави в половината от времето. За щастие към края на книгата се наблюдава голяма промяна в нея и става една решителна и смела личност, което ми направи много силно впечатление, но за това си изчетох голяма част от книгата.
Елиас още от началото го харесах. Смел, добър, жертвоготовен и дори на няколко момента забавен. Разбира се имаше моменти, в които му се дразнех, но те бяха много малко и то за малки неща.
Ще добавя и името на още един герой, който пък нита за момент не ме подразни и това е Хелене - най-добрата приятелка на Елиас, и единстевното момиче, което се обучава за воин. Силна, смела, ритаща задници, прекалено лоялна понякога, но и чувствителна.

Историята е представена по един доста хубав начин. Хареса ми как авторката работи с думите и описанията. Можеш да си представиш всичко лесно и да се поставиш на мястото и на двата героя. Всичко се развиваше някак си постепенно, нямаше го това почти всичко да се развива по едно и също време и кулминацията да е почти неразделима от развръзката. Светът е доста интересен, населението е разделено на различни общности всяка, отличаваща се от другите и разбира се, имаща си своите преимущества. Също има много битки и леко садистични моменти, въпреки че на мен изобщо не ми бяха такива(ама аз съм си такава).

Като цяло историята наистина ми допадна и дано Лайа си остане такава, каквато беше в края на тази книга. Нямам никакви очаквания за следващата книга, но ще я прочета, просто от интерес. За сега мога да кажа, че останах доволна и всеки, който иска да прочете нещо ново и различно да си вземе Въглен в пепелта.

ENGLISH

This time I will start with the cover (Bulgarian version) thanks to which I didn't know that the book was translated in my language. I don't know why they've decided to design it like that but I don't like it at all. The original one is much better.

Barring all of this the story is really interesting and it'r worth reading it. Brand new and different from what I've read so far.

The book is about the story of two different worlds, two different people that somewhere on their way meet each other. Elias is training to become one of the soldiers of the Empire, but he is opposite of what one in his place shoudl be. He wants to escape after he graduates until he learns that he is one of the four who will compete to become the next Emperor. Laia is an ordinary girl who with the goal to save her brother is joining the rebels and is sent to spy for them in the Empire while being a Commandant's servant.

I can say that through most of the book until one specific moment I was irritated with Laia. She is not the kind of heroines I like. She was cowardly, always whining on something and half of the time didn't know what to do. Fortunately towards the end of the book we can see a big difference in her. She is becoming one determinate and brave person but for that I had to read more than a half of the book.
I like Elias from the beginning. Brave, kind, selfless and even sometimes he was funny. Of course there were moments that I got angry with him but they were a few.
I will add one more character that didn't irritate me for a moment and that was Helen - Elias' bestfriend and the only girl who trains to be a soldier. Strong, brave, a kick-asser, too loyal at times and sensitive in the same time.

The book is really well written. I like the way author works with words and descriptions. You can easily imagine everything and put yourself in the two main characters places. The plot was developing one page at a time, there was no rushing and the moment where everything is happening at once. The world is really interesting divided in different communities, each with its advantages. Also there were many action and fight scenes, a bit of sadistic moments but they didn't impress me.

In conclusion I can say that I liked the story and I hope Laia to stay the way she was at the end of this book. I don't have any expectations for the next book but I'll read it just to see what will happen next. For now I'm glad that I picked it up and everyone who wants to read something different should read it.

Comments